NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

เขียนโดย Super User

arrow wiolet 12การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

arrow wiolet 12การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและการพัมนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.การวางแผนอัตรากำลังคน

2.การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

3. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

4.การพัฒนาบุคลากร

5.การประเมินผลการปฏิบัติงาน

6.การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน

7.การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ

8.การพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

arrow wiolet 12การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.การวางแผนอัตรากำลังคน

2.การสรรหาบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3.การพัฒนาบุคลากร

4.การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ

5.การพัฒนาคุณภาพชีวิต

6.การประเมินผลการปฏิบัติงาน

7.การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร

 

arrow wiolet 12 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.การวางแผนอัตรากำลังคน

2.การสรรหาบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3.การพัฒนาบุคลากร

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.การประเมินผลการปฏิบัติงาน

6.การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร

 

arrow wiolet 12 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1.การวางแผนอัตรากำลังคน

2.การสรรหาบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3.การพัฒนาบุคลากร

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.การประเมินผลการปฏิบัติงาน

6.การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร

เขียนโดย Super User

arrow wiolet 12 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566

>>ประกาศ กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

>>ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 

arrow wiolet 12 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน

1. ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2. ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3. ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

5. ประกาศการสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงาน

 

arrow wiolet 12 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 67) พ.ศ.2563

1. ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

2. ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3. ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

5. ประกาศการสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงาน

ระบบข้อมูลบุคลากร

 

arrow wiolet 12 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563

1. ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

2. ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3. ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

5. ประกาศการสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงาน

ระบบข้อมูลบุคลากร

 

arrow wiolet 12 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2562

1. ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

2. ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3. ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

5. ประกาศการสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงาน

ระบบข้อมูลบุคลากร

เขียนโดย Super User

arrow wiolet 12 รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565

arrow green14arrow green14 ายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

 arrow wiolet 12 รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2564

arrow green14arrow green14 ายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

arrow wiolet 12 รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563

1. รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

2. รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

arrow wiolet 12 รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2562

1. รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

2. รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

arrow wiolet 12 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2561

1. รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เขียนโดย Super User

arrow wiolet 12 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     arrow green14 ประกาศ นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ

     arrow green14 นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ

 

arrow wiolet 12 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     arrow green14 ประกาศ นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ

     arrow green14 นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ

 

arrow wiolet 12 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     arrow green14 ประกาศ นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ

     arrow green14 นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ

 

arrow wiolet 12 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

   arrow green14 ประกาศ นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ

   arrow green14 นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ

 

arrow wiolet 12 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

   arrow green14 ประกาศ นโยบายกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ

   arrow green14 นโยบายกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ