แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

เขียนโดย Super User
ฮิต: 270

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ภายใต้ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)