NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

แบบ สขร.1 ปี 2562

เขียนโดย Super User
ฮิต: 386

สขร

 

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับการสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560เพื่อปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

ของทางราชการ พ.ศ.2540 ตามแบบ สขร.1  ก่อนวันที่ ของทุกเดือน ดังนี้

flowers 3011786 960 720สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562

flowers 3011786 960 720สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

flowers 3011786 960 720สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562

flowers 3011786 960 720สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562

flowers 3011786 960 720สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562

flowers 3011786 960 720สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

 flowers 3011786 960 720สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562

flowers 3011786 960 720สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

flowers 3011786 960 720สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562

flowers 3011786 960 720สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562

flowers 3011786 960 720สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

flowers 3011786 960 720สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562