การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เขียนโดย Super User
ฮิต: 460

ปี 2563

กิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

ปี 2562

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

ปี 2561

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561