NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

เขียนโดย Super User

 

สำนักปลัด 
 แบบคำขอขึ้นลงทะเบียนผู้สูงอายุ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ
 แบบคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

กองคลัง 
 แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่
 แบบคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ
แบบจดทะเบียนเลิกพาณิชน์กิจ
 แบบคำขอรับรองสำเนาเอกสาร
แบบแสดงรายการภาษีป้าย

 

กองช่าง 
แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/หรือรื้อถอนอาคาร
แบบแจ้งขุดดินถม
 หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน

 

กองการศึกษา 
 แบบสมัครเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

 

เขียนโดย Super User

arrow wiolet 12 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประจำปี พ.ศ.2562

    arrow green14arrow green14 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประจำปี พ.ศ.2562

 

 

arrow wiolet 12 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประจำปี พ.ศ.2561

   arrow green14arrow green14 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประจำปี พ.ศ.2561

เขียนโดย Super User

arrow wiolet 12ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2563

     arrow green14arrow green14 รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการรอบ 6 เดือนแรก (ไตรมาสที่ 1-2 เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสำนักปลัด ประจำปี 2563

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองคลัง ประจำปี 2563

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองช่าง ประจำปี 2563

    arrow green14arrow green14รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองการศึกษา ประจำปี 2563

 

arrow wiolet 12ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2562

    arrow green14arrow green14 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2562

arrow wiolet 12ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2561

    arrow green14arrow green14 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการปี 2561

เขียนโดย Super User

 

 

คู่มือการจัดเก็บรายได้ 
 คำนำ
 สารบัญ
 ความเป็นมาและความสำคัญของการจัดเก็บภาษี
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 ภาษีบำรุงท้องที่
 ภาษีป้าย