NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เขียนโดย Super User
ฮิต: 846

ปี 2563

flowers 3011786 960 720 วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ

flowers 3011786 960 720 ภาคผนวก

 

 

ปี 2562

flowers 3011786 960 720 กิจกรรมการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จและบุคคลภายนอกองค์กรเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม

flowers 3011786 960 720 กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ 

flowers 3011786 960 720 กิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ

flowers 3011786 960 720 กิจกรรมการเอาใจใส่พนักงาน

flowers 3011786 960 720 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

flowers 3011786 960 720 กิจกรรมสร้างความต่อเนื่อง

 

 

ปี 2561

flowers 3011786 960 720ประกาศการใช้แผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ

flowers 3011786 960 720 วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ