NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

ข่าวกิจกรรม อบต.

เขียนโดย Super User
ฮิต: 593

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 29 มิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชนในพื้นที่ตำบลเสม็จ มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 และถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนให้ความสำคัญและรู้ถึงสิทธิของตนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการและสามารถนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์และอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง

Data08

Data2565 001

Data2565 002

Data2565 003