NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

เขียนโดย Super User

 

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ข้อบัญญัติตำบล

arrow green14arrow green14 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

arrow green14arrow green14 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

arrow green14arrow green14ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

arrow green14arrow green14 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

arrow green14arrow green14 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

arrow green14arrow green14 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

arrow green14arrow green14 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

arrow green14arrow green14 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

arrow green14arrow green14 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

arrow green14arrow green14 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 

 

เขียนโดย Super User

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 รายงานการประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ปี 2567

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2567 (27 พฤษภาคม 2567)

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 (19 กุมภาพันธ์ 2566)   

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ปี 2566

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 (24 ธันวาคม 2566)

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2 (23 สิงหาคม 2566) 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566  (15 สิงหาคม 2566) 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 (29 พฤษภาคม 2566)

arrow green14arrow green14 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566 (12 เมษายน 2566)

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 (27 กุมภาพันธ์ 2566)

 arrow wiolet 12arrow wiolet 12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ปี 2565

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 (27 ธันวาคม 2565)  

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 (22 สิงหาคม 2565) 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565  (15 สิงหาคม 2565)   

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 (12 กรกฎาคม 2565)  

arrow green14arrow green14 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 (21 กุมภาพันธ์ 2565)

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 (10 มกราคม 2565) 

arrow green14arrow green14 ประชุมสภาครั้งแรก (5 มกราคม 2565)

 arrow wiolet 12arrow wiolet 12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ปี 2564

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 (27 ธันวาคม 2564)  

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 (23 สิงหาคม 2564) 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564  (13 สิงหาคม 2564)   

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 (26 เมษายน 2564) 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 (22 กุมภาพันธ์ 2564) 

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ปี 2563

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 (25 ธันวาคม 2563)  

arrow green14arrow green14 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 (28 กันยายน 2563)

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 (21 สิงหาคม 2563) 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563  (14 สิงหาคม 2563)   

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 (29 เมษายน 2563) 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 (17 กุมภาพันธ์ 2563) 

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ปี 2562

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564  

เขียนโดย Super User

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 หนังสือส่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ปี 2567

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2567 (27 พฤษภาคม 2567)

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 (19 กุมภาพันธ์ 2566)

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 หนังสือส่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ปี 2566

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 (24 ธันวาคม 2566)     

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2 (23 สิงหาคม 2566) 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566  (15 สิงหาคม 2566) 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 (29 พฤษภาคม 2566)

arrow green14arrow green14 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566 (12 เมษายน 2566)

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 (27 กุมภาพันธ์ 2566)

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 หนังสือส่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ปี 2565

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 (27 ธันวาคม 2565)  

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 (22 สิงหาคม 2565) 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565  (15 สิงหาคม 2565)   

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 (12 กรกฎาคม 2565)  

arrow green14arrow green14 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 (21 กุมภาพันธ์ 2565)

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 (10 มกราคม 2565) 

arrow green14arrow green14 ประชุมสภาครั้งแรก (5 มกราคม 2565)

 arrow wiolet 12arrow wiolet 12 หนังสือส่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ปี 2564

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 (27 ธันวาคม 2564)  

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 (23 สิงหาคม 2564) 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564  (13 สิงหาคม 2564)   

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 (26 เมษายน 2564) 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 (22 กุมภาพันธ์ 2564) 

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 หนังสือส่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ปี 2563

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 (25 ธันวาคม 2563)  

arrow green14arrow green14 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 (28 กันยายน 2563)

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 (21 สิงหาคม 2563) 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563  (14 สิงหาคม 2563)   

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 (29 เมษายน 2563) 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 (17 กุมภาพันธ์ 2563) 

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 หนังสือส่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ปี 2562

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564  

เขียนโดย Super User

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ภาพประกอบการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ปี 2567

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2567 (27 พฤษภาคม 2567)

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 (19 กุมภาพันธ์ 2567)

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ภาพประกอบการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ปี 2566

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 (24 ธันวาคม 2566)     

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2 (23 สิงหาคม 2566) 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566  (15 สิงหาคม 2566) 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 (29 พฤษภาคม 2566)

arrow green14arrow green14 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566 (12 เมษายน 2566) 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 (27 กุมภาพันธ์ 2566)

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ภาพประกอบการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ปี 2565

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 (27 ธันวาคม 2565)  

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 (22 สิงหาคม 2565) 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565  (15 สิงหาคม 2565)   

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 (12 กรกฎาคม 2565)  

arrow green14arrow green14 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 (21 กุมภาพันธ์ 2565)

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 (10 มกราคม 2565) 

arrow green14arrow green14 ประชุมสภาครั้งแรก (5 มกราคม 2565)

 arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ภาพประกอบการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ปี 2564

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 (27 ธันวาคม 2564)  

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 (23 สิงหาคม 2564) 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564  (13 สิงหาคม 2564)   

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 (26 เมษายน 2564) 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 (22 กุมภาพันธ์ 2564) 

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ภาพประกอบการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ปี 2563

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 (25 ธันวาคม 2563)  

arrow green14arrow green14 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 (28 กันยายน 2563)

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 (21 สิงหาคม 2563) 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563  (14 สิงหาคม 2563)   

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 (29 เมษายน 2563) 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 (17 กุมภาพันธ์ 2563) 

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ภาพประกอบการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ปี 2562

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564  

เขียนโดย Super User

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ประกาศกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ปี 2567

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2567 (27 พฤษภาคม 2567)

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 (19 กุมภาพันธ์ 256)   

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ประกาศกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ปี 2566

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 (24 ธันวาคม 2566)

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2 (23 สิงหาคม 2566) 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566  (15 สิงหาคม 2566) 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 (29 พฤษภาคม 2566)

arrow green14arrow green14 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566 (12 เมษายน 2566)

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 (27 กุมภาพันธ์ 2566)

 arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ประกาศกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ปี 2565

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 (27 ธันวาคม 2565)  

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 (22 สิงหาคม 2565) 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565  (15 สิงหาคม 2565)   

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 (12 กรกฎาคม 2565)  

arrow green14arrow green14 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 (21 กุมภาพันธ์ 2565)

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 (10 มกราคม 2565) 

arrow green14arrow green14 ประชุมสภาครั้งแรก (5 มกราคม 2565)

 arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ประกาศกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ปี 2564

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 (27 ธันวาคม 2564)  

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 (23 สิงหาคม 2564) 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564  (13 สิงหาคม 2564)   

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 (26 เมษายน 2564) 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 (22 กุมภาพันธ์ 2564) 

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ประกาศกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ปี 2563

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 (25 ธันวาคม 2563)  

arrow green14arrow green14 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 (28 กันยายน 2563)

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 (21 สิงหาคม 2563) 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563  (14 สิงหาคม 2563)   

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 (29 เมษายน 2563) 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 (17 กุมภาพันธ์ 2563) 

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ประกาศกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ปี 2562

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564

arrow green14arrow green14 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564