NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เขียนโดย Super User
ฮิต: 169

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2563

flowers 3011786 960 720 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2562

flowers 3011786 960 720 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2563

flowers 3011786 960 720 การดำเนินการตามนโยบายและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2563

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2562

flowers 3011786 960 720 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2561

flowers 3011786 960 720 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2562

flowers 3011786 960 720 การดำเนินการตามนโยบายและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2562