NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

เขียนโดย Super User

arrow wiolet 12 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประจำปี พ.ศ.2565

    arrow green14arrow green14 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประจำปี พ.ศ.2565 ณ จุดบริการ

    arrow green14arrow green14 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประจำปี พ.ศ.2565

 

arrow wiolet 12 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประจำปี พ.ศ.2564

    arrow green14arrow green14 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประจำปี พ.ศ.2564

 

arrow wiolet 12 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประจำปี พ.ศ.2563

    arrow green14arrow green14 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประจำปี พ.ศ.2563

 

arrow wiolet 12 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประจำปี พ.ศ.2562

    arrow green14arrow green14 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประจำปี พ.ศ.2562

  

arrow wiolet 12 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประจำปี พ.ศ.2561

   arrow green14arrow green14 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประจำปี พ.ศ.2561

เขียนโดย Super User

 arrow wiolet 12ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2566

 arrow green14arrow green14รุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2566 ทั้งปี

 

 arrow wiolet 12ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2566

arrow green14arrow green14สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ไตรมาสที่ 1 - 2 เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการผู้มาติดต่อขอกู้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร ภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

 

 arrow wiolet 12ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2565

arrow green14arrow green14สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนหลัง (ไตรมาสที่ 3 - 4 เดือนเมษายน 2565 - เดือนกันยายน 2565)

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการผู้มาติดต่อขอกู้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร ภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

arrow green14arrow green14สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ไตรมาสที่ 1 - 2 เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

    arrow green14arrow green14รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการผู้มาติดต่อขอกู้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร ภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

     

arrow wiolet 12ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2564

arrow green14arrow green14สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนหลัง (ไตรมาสที่ 3 - 4 เดือนเมษายน 2564 - เดือนกันยายน 2564)

    arrow green14arrow green14 รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการผู้มาติดต่อขอกู้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร ภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

arrow green14arrow green14ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก (ไตรมาสที่ 1 - 2 เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564)

    arrow green14arrow green14 รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร ภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

    arrow green14arrow green14รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลเสม็จ

 

arrow wiolet 12ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2563

arrow green14arrow green14 รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการรอบ 6 เดือนหลัง (ไตรมาสที่ 3-4 เดือนเมษายน 2563 - เดือนกันยายน 2563)

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสำนักปลัด ประจำปี 2563

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองคลัง ประจำปี 2563

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองช่าง ประจำปี 2563

    arrow green14arrow green14รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองการศึกษา ประจำปี 2563

arrow green14arrow green14 รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการรอบ 6 เดือนแรก (ไตรมาสที่ 1-2 เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสำนักปลัด ประจำปี 2563

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองคลัง ประจำปี 2563

    arrow green14arrow green14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองช่าง ประจำปี 2563

    arrow green14arrow green14รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองการศึกษา ประจำปี 2563

 

arrow wiolet 12ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2562

    arrow green14arrow green14 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2562

 

arrow wiolet 12ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2561

    arrow green14arrow green14 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการปี 2561

เขียนโดย Super User

 

 

คู่มือการจัดเก็บรายได้ 
 คำนำ
 สารบัญ
 ความเป็นมาและความสำคัญของการจัดเก็บภาษี
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 ภาษีบำรุงท้องที่
 ภาษีป้าย